skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Tarjouspyyntö Hankearvioinnin Toteuttamiseksi Keväällä 2020

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt- hanke pyytää tarjouksia hankearvioinnin toteuttamiseksi keväällä 2020

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa toteutetaan keväällä 2020 tiiviillä aikataululla hankearviointi. Arvioinnin päätavoitteena on koota eri osatoteutuksissa tehtyä monitahoista työtä yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja viitekehykseksi. Arvioinnissa hyödynnetään laajasti jo olemassa olevaa materiaalia. Lisäksi järjestetään yhteinen työpaja ja toteutetaan hankehenkilöstön haastatteluja.

Hankearviointi kohdistuu koko hankekonsortion tekemään työhön (Helsingin, Espoon, Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit sekä Turun AMK, TAMK, OAMK sekä Forum Virium Helsinki). Hankinnan toteuttaa hankkeen päätoteuttajana toimiva Helsingin kaupunki.

Tarjouksia pyydetään 20.2.2020 klo 16 mennessä.

Katso tarkemmat tiedot tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä:

Tarjouspyyntö

Liite 1: Sopimusluonnos

Liite 2: Tietosuoja- ja salassapitoliite 

Tarkentavia kysymyksiä tarjouspyyntöön:

Kysymys 1: Tarjouspyynnön mukaan tilaaja huolehtii työpajan käytännön järjestelyistä, kuten ilmoittautumisesta, tiedottamisesta, tilavarauksista ja tarjoiluista. Sisältääkö tämä myös etäyhteysjärjestelyt ja tarkoittaako linjaus, että tilaaja vastaa myös työpajajärjestelyistä aiheutuvista ko. kustannuksista?

Vastaus: Tilaaja huolehtii etäyhteysjärjestelyistä ja myös työpajajärjestelyistä aiheutuvista kustannuksista. Työpaja tullaan järjestämään Helsingin kaupungin tiloissa.

Kysymys 2: Tarjouspyynnössä viitataan arvioinnin mahdollisena tausta-aineistona yrityksille suunnattuun kyselyyn. Milloin tämä kysely on toteutettu ja mikä on ollut sen keskeinen tavoite?

Vastaus: Kysely toteutetaan maaliskuussa 2020 ja sen tavoite on tuottaa informaatiota siitä, miten kokeilut ovat vaikuttaneet yritysten toiminnan kehittymiseen pidemmällä aikavälillä (ts. onko kokeilujen seurauksena syntynyt uutta liiketoimintaa, uusia työpaikkoja jne.). Kysely lähetetään kaikille hankkeen toiminnassa aktiivisesti mukana olleille yrityksille verkkokyselynä.

Kysymys 3: Tarjouspyynnössä sanotaan seuraavaa: Toiminnan ja kokemusten koostamisen pohjalta arviointityön toteuttaja laatii hankepartnerien yhteisen viitekehyksen koskien yritysten, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden, kaupunkien ja käyttäjien yhteiskehittämistä.

Onko tarpeen osallistaa näitä kaikkia kohderyhmiä esimerkiksi haastatteluin? Vai onko muita toivottuja osallistamisen keinoja saada heidän näkökulmansa huomioitua suoraan?

Vastaus: Tilaaja jättää tarjoajan harkittavaksi, millä keinoin eri kohderyhmiltä tiedot kerätään. Valmiita arviointiraportteja voi hyödyntää kokonaiskuvan luomiseksi ja sen lisäksi tietoa voidaan kerätä erilaisilla soveltuvilla menetelmillä.

 

 

Back To Top