skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Yhteiskehittämistä Yritysten Kanssa Oamkissa

Taustaa

Älykäs talotekniikka ja mm. IoT-pohjainen seurantateknologia mahdollistaa uudenlaista oppimisen analytiikkaa, tilojen käytönsuunnittelua, reaaliaikaisen varaustilanteen näyttämistä sekä tuo mahdollisuuden oppia ennustamaan tulevia tarpeita. Oamkin tavoitteena Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt-hankkeessa on tuoda yhteen yrityksiä (IoT-sektori ml. talotekniikka, sisätilapaikannus ja oppimisratkaisujen tuottajat) sekä opettajia ja opiskelijoita ideoimaan, kehittämään ja kokeilemaan. Oamkin roolina fasilitoida yhteiskehittämistä ja tarjota sekä fyysinen että teknologinen avointa dataa tuottava ympäristö syntyvien ideoiden kokeiluja varten.

Oulun ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa on tavoiteltu modernin avoimen oppimisympäristön ominaisuuksia. Avoin oppimisympäristö on toteutettu Oamk LABsissa niin, ettei perinteisiä luokkahuoneita ole. Suurin osa tiloista on muunneltavissa tarpeen mukaan suurryhmätyöskentelyä, tiimityötä tai projektioppimista tukeviksi tiloiksi. Yksilöohjausta tai pienempiä tiimipalavereja varten Oamk LABs tiloissa on myös neuvotteluhuoneita sekä avokonttori, jossa on henkilökunnan työpisteet. Lisäksi on taukotila, jota voidaan hyödyntää myös erilaisten tapahtumien järjestämisessä.

Syksyllä 2018 tiloissa otettiin käyttöön älykäs tilankäytön seurantajärjestelmä, jonka avulla on mahdollista kerätä dataa tiloissa työskentelevistä opiskelijoista ja henkilökunnasta. Käyttäjillä on mukanaan bluetooth-tagi, joka tunnistaa heidän sijaintinsa tiloissa. Kokeiluun osallistuvat allekirjoittavat suostumuksen, jossa he suostuvat siihen, että tagien avulla saatavaa sisäpaikannustietoa voidaan hyödyntää yritysten tuotekehityksessä.

Työpajojen toteutus

Oamkin pilotissa on tarkoituksena tutkia, miten kerättyä tietoa voisi hyödyntää yritysten tuotekehitysprosessissa. Lokakuun aikana järjestettiin kaksi yhteiskehittämistyöpajaa, johon osallistui yrityksiä, opiskelijoita ja Oamkin henkilökuntaa. Työpajojen tavoitteena oli ideoida uusia tapoja hyödyntää oppimisympäristöstä kerättyä dataa. Osallistuneista yrityksistä osalla on jo markkinoilla oppimisympäristöihin liittyviä tuotteita, mutta mukana oli myös yrityksiä, joiden liiketoimintaan oppimisympäristöjen kehittäminen ei ole aiemmin kuulunut.

Ensimmäisessä työpajassa pyrittiin tunnistamaan tiloihin liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Päivän tavoitteena oli löytää teemoja, ideoita tai konsepteja, joita seuraavassa työpajassa voitaisiin jatkokehittää kilpailutettavaan muotoon.

Fokusalueet, joita yhteiskehitettiin eri palvelumuotoilun ideointimenetelmien avulla yhdessä työpajaan osallistujien kesken olivat:

1. Olemassa olevat ratkaisut; Mitä hyviä ratkaisuja jo tunnetaan? Mitä mahdollisuuksia teknologia tarjoaa?
2. Oppiminen; Kuinka älykkäät tilat voisivat tukea oppimista?
3. Älykäs tilanhallinta; Miten älykäs talotekniikka voi mahdollistaa tilojen resurssiviisasta käyttöä?
4. Älykkäät oppimisympäristöt 2025; Millaisia toiveita, huolia ja pohdituttavia asioita älykkäisiin oppimisympäristöihin liittyy?
5. Tapahtumat ja vierailijat; Miten järjestelmää voisi hyödyntää tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä?

Lopuksi syntyneet ideat käytiin läpi ja teemoiteltiin. Jatkoon menevät ideat valittiin osallistujien kiinnostuksen ja osaamisen perusteella.

Toisessa työpajassa keskityttiin valittujen teemojen jatkotyöstämiseen ja käyttäjätarinoiden luomiseen Insights-menetelmän avulla. Käyttäjätarinoiden ja työpajan aikana syntyneen muun materiaalin pohjalta muotoiltiin tarjouspyynnöt kahta kokeilupalveluhankintaa varten. Tarjouspyynnöt lähetettiin ideointityöpajoihin osallistuneille yrityksille ja myös muille yrityksille, joiden liiketoiminnan kehittämiseen aiheiden arveltiin soveltuvan.

Kokeilut

Tarjouskilpailun perusteella valittiin kokeilussa toteutettavien toiminnallisten demojen toteuttajaksi Siili Solutions Oy. Yritys haluaa kehittää kokeilussa seuraavia palveluita:

1. Responsiivinen web-sovellus, johon lisätään tiedot eri työskentelytiloista ja käyttäjä voi hakea ja varata sopivia tiloja käyttöönsä. Käyttäjä näkee näkee sovelluksen avulla tilojen varaustilanteen, sekä reaaliaikaista dataa siitä onko tiloissa käyttäjiä paikalla. Sovellusta voi käyttää etsiessään varaamaansa tilaa ja myös vierailija voi saada reittiohjeita etsimäänsä tilaan.

2. Anonyymien paikkatietojen avulla todennetaan henkilöiden välistä kommunikointia sekä sosiaalisia siteitä. Tietojen avulla pyritään saamaan opetuksen kehittämistä varten tarkempaa kuvaa ryhmäytymisestä ja ryhmädynamiikasta sekä yleisesti opiskelijoiden keskinäisistä sosiaalisista suhteista.

Kokeilut toteutetaan ajalla 11/2018-02/2019.

Uusia kokeiluja on tulossa kevään 2019 aikana. Lisätietoja tulevista ja meneillään olevista kokeiluista voi kysyä johanna.pihlajamaa(at)oamk.fi

Back To Top