skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Sisäilman Laadun Mittaamista Käyttäjälähtöisesti IoT-antureiden Avulla

Esineiden internetillä (engl. Internet of Things, lyhyemmin IoT, myös teollinen internet) tarkoitetaan järjestelmiä, jotka perustuvat teknisten laitteiden suorittamaan automaattiseen tiedonsiirtoon sekä kyseisten laitteiden etäseurantaan ja -ohjaukseen verkon kautta.

Soficta Oy:n Aistio -järjestelmä on älykäs palvelu, joka valvoo automaattisesti kiinteistön huoneistokohtaisia olosuhteita. Aistion langattomat anturit mittaavat mm. lämpötilaa, suhteellista kosteutta sekä hiilidioksidimääriä – tuoden käyttäjälle informaation helposti ja vaivattomasti. Järjestelmän avulla havaitaan välittömästi kiinteistössä vallitsevat ongelmat, jotka korjaamalla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä mm. energiakustannuksissa.

Turun perusopetuksen kokeilun tavoitteena oli luoda yrityksen IoT-palveluprosessista entistä käyttäjälähtöisempää liittämällä käyttäjien mielipiteet mukaan anturien datan avulla tapahtuvaan sisäilman laadun tutkimiseen. Tarkoitus oli myös miettiä, millä eri tavoin syntyvää dataa voisi hyödyntää parempien oppimisen olosuhteiden luomisessa. Kokeilu tehtiin yhteistyössä Turun kaupungin tilapalveluiden ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Ammattikorkeakoulu toimi kokeilussa asiantuntijatahona syntyvän datan käytettävyyden, visualisoinnin ja integroitavuuden suhteen.

Kokeilussa olivat mukana Yli-Maarian koulun Moision yksiköstä (vanha koulurakennus) kaksi oppimistilaa: perinteinen luokka pulpetteineen sekä hankkeen Living Lab -ympäristö, joka on kehitetty uudenlaiseksi oppimistilaksi. Molempiin tiloihin asennettiin yhdet langattomat IoT-anturit ja toimitettiin kyselylaitteet. Anturit mittasivat erilaisia suureita. Kokeilun kannalta keskeisin arvo oli sisäilman hiilidioksidipitoisuus.

Käyttäjäkyselyssä käytettiin tablet -tietokoneeseen kehitettyä ohjelmistoa. Kolmannen vuosiluokan kahden rinnakkaisluokan oppilaat vastasivat anonyymiin kyselyyn sisäilmafiiliksestä joka oppitunnin lopuksi hymynaamojen avulla kolmen viikon ajan. Antureiden tuottamaa dataa käytettiin myös opetusmateriaalina. Data tilojen hiilidioksidimääristä sekä oppilaiden vastauksista kerättiin langattomasti pilvipalveluun. Sitten tulokset vietiin excel -taulukkoon, jossa niitä tarkasteltiin sisäilmaluokituksen mukaisten rajojen puitteissa ja kyselyn tuottamaa dataa vertailtin laitteilla mitattuihin olosuhteisiin. Tuloksissa anturien keräämä data korreloi selvästi käyttäjien mielipiteiden kanssa. Perinteisessä luokassa, jossa oli anturien mukaan korkeammat hiilidioksidiarvot, myös käyttäjät arvioivat tilan sisäilman huonommaksi, vaikka arvot jäivät ohjeellisten riskiarvojen alapuolelle.

Kokeilussa yritys sai mallinnettua prosessia, jossa antureiden muodostaman objektiivisen datan lisäksi voidaan esimerkiksi tilojen ilmanlaadun seuraamiseen ottaa mukaan käyttäjien subjektiivisia näkemyksiä yksinkertaisen kyselyn avulla ja törmäyttää tämä data yhteen. Yritys sai kokemusta myös kyselylaitteen toimivuudesta ja helppokäyttöisyydestä.  Lisäksi kokeilu herätti monenlaisia jatkokehitysideoita. Esimerkiksi opettajanäyttö, jossa voisi reaaliaikaisesti näkyä vaikka tilan hiilidioksidiarvot. Näin opettaja voisi reagoida mahdollisesti tarvittaviin muutoksiin. Kokeilu toimi esimerkkinä kaupungin tasolla terveellisempien oppimisympäristöjen kehittämisessä hyödyntäen IoT-teknologiaa. Oppilaat ja opettajat kokivat tärkeäksi saavansa äänensä kuuluviin työympäristön ilmanlaatuun liittyvissä kysymyksissä.

 – IoT:n tuottaman datan sekä subjektiivisen käyttäjäkokemusdatan kerääminen ja risteyttäminen kiinteistön olosuhteiden todentamiseksi on erittäin mielenkiintoinen aihealue. Mielestämme on erittäin hienoa, että julkisia kohteita voidaan käyttää kokeilualustoina ja siten tuottaa uutta tietoa uusien menetelmien sekä liike-toimintamallien perustaksi. Saimme erittäin arvokasta tietoa kokeiluhankkeesta ja hyödynnämme siitä saatuja tietoja tulevaisuudessa omissa tuotteissamme, toteaa Soficta Oy:n toimitusjohtaja Sami Metsänperä.

               

Back To Top